Politica de confidențialitate
Informaţiile prezentate pe acest site sunt considerate a fi de interes public şi pot fi distribuite
sau copiate, cu excepţia cazurilor în care există specificaţii care interzic acest lucru.
Dacă utilizatorul doreşte să ne furnizeze detalii personale - ca de exemplu completarea unui
formular de contactare cu adresa de e-mail sau personală, vom utiliza acele informaţii pentru
a-i răspunde mesajului sau cererii acestuia. Vom distribui datele dumneavoastră personale
altei instituţii sau autorităţi publice numai dacă cererea dumneavoastră are legătură/se referă
la aceasta sau dacă legea stipulează astfel.
Site-ul www.joinlegend.ro nu colectează informaţii în scopuri comerciale. În cazul în care
trebuie furnizaţi o adresă de e-mail sau adresa personală pentru a primi un răspuns, altul
decât cele generate automat la întrebările sau comentariile dumneavoastră, vă recomandăm
să nu furnizaţi alte date cu caracter personal.
Există o varietate de măsuri de securitate de ordin fizic, electronic şi procedural pentru a
proteja datele dumneavoastră personale. Din motive de securitate a site-ului, cât şi pentru a
ne asigura acest serviciu este furnizat tuturor utilizatorilor, acest sistem informatic
utilizează programe-control pentru a monitoriza traficul în reţea în vederea identificării
încercărilor neautorizate de încărcare sau modificare a informaţiilor sau care ar cauza
prejudicii.
Cu excepţia cazurilor în care sunt făcute investigaţii autorizate pentru a monitoriza dacă legea
este respectată, nu vor exista încercări de a identifica utilizatorii sau modul de utilizare a site-
ului.
Încercările neautorizate de încărcare sau modificare a datelor în cadrul acestui site sunt
interzise şi vor fi pedepsite conform dispoziţiilor cadrului normativ în vigoare.
Politica site-ului www.joinlegend.ro este de a nu accepta sau de a nu lua în considerare
materialele nesolicitate. Dacă utilizatorii site-ului trimit astfel de materiale, ne rezervăm
dreptul de a considera aceste materiale neconfidenţiale şi lipsite de protecţia drepturilor
personale sau de proprietate.
Folosirea acestui site implică acceptarea politicii de confidenţialitate.
Dacă aveţi întrebări sau sugestii cu privire la informaţiile prezentate aici sau cu privire la
modalitatea în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să ni le
adresaţi prin intermediul adresei de e-mail contact@joinlegend.ro sau prin poştă, la adresa
Simion Bărnuțiu 1, Timișoara, jud. Timiș.